Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
Spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Attijariwafa bank Europe

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de gereglementeerde spaarformule aangeboden door Attijariwafa bank Europe, die tot de categorie A1 behoren.

Goed om te weten

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

 

Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

 

Voordat u een spaarrekening opent, moet u het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

 

 

 

 

1

Spaarrekening
Categorie1 Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
A 0,01 % op jaarbasis 0,10 % op jaarbasis 0,11 % op jaarbasis Plafond : geen
Essentiële spaardersinformatie

1 Meer informatie over de categorieën gereglementeerde spaarrekeningen op Wat is een spaarrekening? | Wikifin.

Interesten en kosten

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

 

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, namelijk op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven tarieven.

 

Kosten: deze spaarrekeningen zijn gratis, behalve eventuele portkosten als de rekeninguittreksels per post naar huis worden gestuurd.

Plaats waar de spaarcalculator van Attijariwafa bank Europe kan worden geconsulteerd ?

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze tool zal binnenkort digitaal worden geconsulteerd via uw e-Attijari of aan het loket van uw kantoor. U ontvangt een melding om u hiervan op de hoogte te stellen.

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

Via de link www.wikifin.be/nl/sparen-en-beleggen/spaarsimulator komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per financiële instelling.

Link naar de bankoverstapdienst

Via de link www.bankswitching.be/nl komt u terecht op de pagina over de  bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

Belangrijkste risico’s

  • Risico op faillissement
    In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de site van het Garantiefonds en het Beschermingsfond ((http://www.garantiedesdepots.fr/).
  • Risico op inflatie
    Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Andere

De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van Attijariwafa bank Europe – Succursale de Belgique. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij Attijariwafa bank Europe – Service Relation Clients – Maurice Lemonnierlaan, 128 B-1000 Brussel of per e-mail op relations-clients-belgique@attijariwafa.net.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be

LATEN WE SAMEN VERDER GAAN

Back To Top