Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE BEPERKT DE VERZAMELING VAN UW GEGEVENS TOT HET STRIKT NODIGE

Attijariwafa bank Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens geïmplementeerd binnen het bedrijf.

 

Als zodanig zorgt het ervoor dat alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de geleverde diensten worden verzameld van onze potentiële klanten, onze partners en onze klanten wanneer ze zich abonneren op onze aanbiedingen van goederen en diensten, zowel tijdens de duur van onze commerciële relatie als tijdens beheeractiviteiten en commerciële animatie die we kunnen uitvoeren.

 

Alle papieren en digitale formulieren of bestanden zijn ontworpen om alleen de relevante en noodzakelijke informatie in te zamelen. Ze worden regelmatig herzien, zodat ze rekening kunnen houden met de nieuwste wettelijke vereisten op dit gebied en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

 

Wanneer het verzamelen van gegevens optioneel is, specificeert een specifieke vermelding dit door de gevolgen aan te geven van het niet verstrekken ervan.

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE VERWERKT UW GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTIGHEID

Alle verwerkingen van persoonsgegevens die door Attijariwafa bank Europe worden geïmplementeerd, worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

 

Elke gegevensverzameling beantwoordt aan een specifiek doel dat duidelijk aan de betrokkene wordt aangegeven op de formulieren, papieren of digitale bestanden, evenals het juridische of contractuele kader dat eraan is verbonden, indien van toepassing.

 

Daarom kan het zijn dat u ons persoonlijke gegevens moet verstrekken. Deze worden verzameld en verwerkt door Attijariwafa bank Europe om te reageren op verzoeken die worden gedaan via de formulieren, tools en diensten die aan u ter beschikking worden gesteld, om een contractuele of precontractuele verplichting uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Voor bepaalde verwerkingen (in het bijzonder voor commerciële prospectieverwerking) is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Een speciale vermelding zal aanwezig zijn op het verzamelmedium. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor uw relaties met Attijariwafa bank Europe.

 

De verzamelde gegevens zijn bedoeld om te worden gebruikt voornamelijk in het kader van het beheer van de bankrelatie, de rekeningen of de producten en diensten waarop is ingeschreven, risicobeheer, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bepaling van het statuut. Belasting, de bestrijding van fraude, identificatie van slapende rekeningen, naleving van bankactiviteiten, controle en toezicht, inning of toewijzing van vorderingen, commerciële prospectie, uitvoering van commerciële activiteiten en reclamecampagnes.

 

Daarnaast is het doel van de cookies op onze site, de site naar behoren te laten functioneren en om het publiek te meten.

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE ZAL UW GEGEVENS ALLEEN BEWAREN VOOR DE TIJD DIE NODIG IS VOOR DE VERWERKING WAARVOOR ZE ZIJN VERZAMELD

Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het bereiken van de gedefinieerde doeleinden en verwachte diensten, wordt alleen de informatie bewaard die onderworpen is aan een wettelijke archiveringsverplichting of die waarvoor u ons uw toestemming heeft gegeven om deze te bewaren. De andere gegevens worden verwijderd.

 

Deze termijnen worden gespecificeerd in de wettelijke vermeldingen van de formulieren of papieren of digitale bestanden en worden regelmatig gecontroleerd.

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE BEVEILIGT UW GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen worden ingevoerd en verwerkt in computersystemen die onder de verantwoordelijkheid van Attijariwafa bank Europe vallen.

 

Onze zorg is de vertrouwelijkheid, kwaliteit en integriteit van uw gegevens te behouden. De geïmplementeerde technische middelen voldoen aan de van kracht zijnde beste beveiligingspraktijken. De toegepaste technologieën en beveiligingsbeleid maken het dus mogelijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

 

Alleen het geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en is onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen opgelegd door ons interne beleid op dit gebied.

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE VERZENDT UW GEGEVENS ALLEEN AAN GEAUTORISEERDE ONTVANGERS

Attijariwafa bank Europe is gebonden door het beroepsgeheim, in de mate van de geldende regelgeving.

 

Er wordt geen informatie aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of als de wet Attijariwafa Bank Europe hiertoe verplicht, in het bijzonder ten aanzien van de monetaire autoriteiten, de belastingadministratie of een naar behoren gemachtigde autoriteit.

 

De wettelijke vermeldingen van informatie op de contracten, formulieren of bestanden voor het verzamelen van uw gegevens specificeren de lijst of categorieën van ontvangers die betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens.

 

In het algemeen en binnen de grenzen van de taken die aan hen zijn toevertrouwd, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de interne diensten van Attijariwafa bank Europe, aan elke entiteit van de Attijariwafa Bank Group, aan haar onderaannemers en partners om u te laten profiteren van de voordelen. van deze partnerschappen. Bepaalde gegevens kunnen op verzoek ook worden verstrekt aan derden die wettelijk zijn geautoriseerd in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

 

Vanwege de internationale dimensie van de Attijariwafa Bank Group en om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren, kan de communicatie van de bovengenoemde informatie gepaard gaan met overschrijving van persoonsgegevens naar landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, en waarvan de wetten inzake bescherming van persoonsgegevens verschillen van die van de Europese Unie.

 

Attijariwafa bank Europe kan tijdens de duur van de bankrelatie bepaalde diensten toevertrouwen aan dienstverleners die gekozen zijn vanwege hun deskundigheid en betrouwbaarheid en die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Deze operaties kunnen een overschrijving van persoonsgegevens vereisen waarvoor fysieke, organisatorische, procedurele, technische en personele maatregelen, rigoureus en passend, de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zullen waarborgen.

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE RESPECTEERT UW RECHTEN

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering, alsmede recht op overdraagbaarheid van uw gegevens of op beperking van de verwerking. U kunt zich ook, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

 

U kunt deze rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Attijariwafa bank Europe op het adres 128-130 Maurice Lemonnierlaan 1000 Brussel of door te schrijven naar het volgende e-mail adres: dataprotection_be@attijariwafa.net

 

Attijariwafa bank Europe verbindt zich ertoe om te reageren op elk verzoek om uw rechten uit te oefenen binnen de wettelijke termijnen die van kracht zijn (2 maanden tot 25 mei 2018, 1 maand daarna).

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevenscontroleautoriteit.

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE IS BEGONNEN MET EEN GOVERNANCE-AANPAK MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Alle medewerkers van Attijariwafa bank Europe zijn op de hoogte gebracht van goede praktijken voor het omgaan met persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens gebeurt met het grootste respect voor uw privacy.

 

Attijariwafa bank Europe, een pijler van compliance binnen de bank, heeft een centrale persoon voor gegevensbescherming aangesteld, die zijn taken op 25 mei 2018 zal opnemen en die u vanaf die datum kunt bereiken op het volgende adres: dpo_be@attijariwafa.net.

 

Wettelijk kader toegepast door het Departement voor de bescherming van persoonsgegevens

  • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (omzetting van Verordening 2016/679), (van kracht vanaf 5 september 2018).
  • Europese verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (van kracht vanaf 25 mei 2018).
Back To Top